Informatiepagina's

Algemene Voorwaarden


Elektro Techniek Verhallen

 

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Elektro Techniek Verhallen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Elektro Techniek Verhallen gevestigd aan de Jan Ettenstraat 1 te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17161797;

b. opdrachtgever: de wederpartij van Elektro Techniek Verhallen;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Elektro Techniek Verhallen en de opdrachtgever.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Elektro Techniek Verhallen en de opdrachtgever waarop Elektro Techniek Verhallen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Elektro Techniek Verhallen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Elektro Techniek Verhallen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Elektro Techniek Verhallen opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Elektro Techniek Verhallen haar aanbieding baseert.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Elektro Techniek Verhallen binden Elektro Techniek Verhallen niet.

3.5 De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d., zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Elektro Techniek Verhallen. Zij mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Elektro Techniek Verhallen worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Elektro Techniek Verhallen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Elektro Techniek Verhallen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Elektro Techniek Verhallen voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Elektro Techniek Verhallen, tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Elektro Techniek Verhallen zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

4.5 Elektro Techniek Verhallen is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Elektro Techniek Verhallen is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Elektro Techniek Verhallen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elektro Techniek Verhallen ter beschikking worden gesteld.

5.2 Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.

5.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Elektro Techniek Verhallen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen.

5.4 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

5.5 De opdrachtgever is gehouden Elektro Techniek Verhallen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.6 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Elektro Techniek Verhallen onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever stelt Elektro Techniek Verhallen in staat de werkzaamheden op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.

5.7 De opdrachtgever staat Elektro Techniek Verhallen toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

5.8 De opdrachtgever dient Elektro Techniek Verhallen op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Elektro Techniek Verhallen de werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Elektro Techniek Verhallen verschuldigd.

5.9 Elektro Techniek Verhallen gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

5.10 De opdrachtgever is verplicht het door Elektro Techniek Verhallen geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies.

5.11 De opdrachtgever vrijwaart Elektro Techniek Verhallen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be�nvloed. Elektro Techniek Verhallen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financi�le en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Elektro Techniek Verhallen de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 7 Oplevering

7.1 De door Elektro Techniek Verhallen opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Elektro Techniek Verhallen ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 

Artikel 8 Honorarium
8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Elektro Techniek Verhallen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Elektro Techniek Verhallen, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
8.3 Elektro Techniek Verhallen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Elektro Techniek Verhallen kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8.4 Elektro Techniek Verhallen is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Elektro Techniek Verhallen, dat in redelijkheid niet van Elektro Techniek Verhallen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
8.5 De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8.6 Elektro Techniek Verhallen zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Elektro Techniek Verhallen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 9 Materialen

9.1 Elektro Techniek Verhallen zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

9.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

 

Artikel 10 Klachten en verjaring

10.1 Klachten over geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn na de (op)levering aan Elektro Techniek Verhallen kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde producten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Elektro Techniek Verhallen zich die zaken naar haar keuze kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

10.3 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Elektro Techniek Verhallen de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

10.4 Klachten worden niet in behandeling genomen over gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever of door derden;

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade veroorzaakt door derden;

g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.5 Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over een geleverd product dan wel over de verrichte werkzaamheden. Voor de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

Artikel 11 Annulering

In het geval dat de opdrachtgever een aan Elektro Techniek Verhallen gegeven opdracht annuleert, zal de opdrachtgever alle reeds door Elektro Techniek Verhallen in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.

 

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
12.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Elektro Techniek Verhallen de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Elektro Techniek Verhallen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 Elektro Techniek Verhallen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.2 Voorts is Elektro Techniek Verhallen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Elektro Techniek Verhallen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Elektro Techniek Verhallen ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
13.4 Elektro Techniek Verhallen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot be�indiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Elektro Techniek Verhallen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2 Elektro Techniek Verhallen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Elektro Techniek Verhallen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Elektro Techniek Verhallen kenbaar behoorde te zijn.

14.3 Elektro Techniek Verhallen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever waaraan dan wel waarop Elektro Techniek Verhallen werkzaamheden verricht of een installatie monteert.

14.4 Elektro Techniek Verhallen is niet aansprakelijk voor eventuele schade door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde.

14.5 In geen geval is Elektro Techniek Verhallen aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het door Elektro Techniek Verhallen geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

14.6 Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Elektro Techniek Verhallen geleverde, sluit Elektro Techniek Verhallen iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

14.7 Elektro Techniek Verhallen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Elektro Techniek Verhallen in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

14.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die Elektro Techniek Verhallen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.

14.9 Elektro Techniek Verhallen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade ontstaan door hak, boor, frees en slijpwerk, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.10 Indien Elektro Techniek Verhallen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elektro Techniek Verhallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Elektro Techniek Verhallen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Elektro Techniek Verhallen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elektro Techniek Verhallen of haar ondergeschikten.

 

Artikel 15 Overmacht
15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Elektro Techniek Verhallen liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Elektro Techniek Verhallen door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Elektro Techniek Verhallen of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Elektro Techniek Verhallen of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

15.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Elektro Techniek Verhallen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Elektro Techniek Verhallen als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

15.3 Voor zover Elektro Techniek Verhallen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elektro Techniek Verhallen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Elektro Techniek Verhallen, totdat alle vorderingen die Elektro Techniek Verhallen op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

16.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
16.3 De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Elektro Techniek Verhallen te bewaren.

16.4 Elektro Techniek Verhallen is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Elektro Techniek Verhallen te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Elektro Techniek Verhallen.

 

Artikel 17 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1 Elektro Techniek Verhallen behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.

18.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elektro Techniek Verhallen de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopi�ren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Elektro Techniek Verhallen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Elektro Techniek Verhallen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Elektro Techniek Verhallen gevestigd is. Indien Elektro Techniek Verhallen een beroep doet op deze bepaling, heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 


Share our website

Quicklinks